Veli B. Henry

Hengellinen
todellisuus

Paluu raamatullisiin
perusarvoihin


Hengellinen todellisuus on kirjoitettu ja suomennettu 1980-luvun loppupuolella. Tästä syystä suomennoksessa on käytetty vuoden 1938 kirkkoraamattua, ellei toisin ole mainittu. Tämä saattaa varsinkin Psalmien kohdalla merkitä sitä, että jakeiden numerointi poikkeaa hieman nykyisestä raamatunkäännöksestä. Kirjassa tulee esille myös muita kirjoitusajalle tyypillisiä ilmauksia ja tapahtumia, joita osa on pyritty mukauttamaan julkaisuajan tilannetta vastaaviksi. Kirja on viimeistelty painoa varten joulukuussa 1997.

Suomennos: Matti Laitsaari, Kari Valtonen

Suomennos perustuu englanninkieliseen käsikirjoitukseen "Spiritual Reality - A Recovery of Basic Biblical Principles".

Kannen suunnittelu: Veli B. Henry

Copyright (c) Veli B. Henry 1997 ISBN 952-90-8784-5

Kirjapaino Raamattutalo Oy Pieksämäki 1998


Sisällys

Johdanto 7

1. Pyri osoittautumaan sellaiseksi, joka koetukset kestää! (2. Tim 2:15) 9
1) Raamatun arvovalta ja alkuperä 11
2) Jeesus ja Raamatun kirjoitukset 16
3) Raamattu selittää Raamattua 19
4) Mitä on evankeliumi? 25

2. Harjoita itseäsi jumalisuuteen! (1. Tim. 4:7) 29
1) Tunnusta ja hylkää 31
2) Jeesuksen Kristuksen täydellinen voitto 34
3) Hyvän omantunnon säilyttäminen 40
4) Herran pelko 43

3. Kärsi vaivaa! (2. Tim. 2:3) 47
1) Jumalalle antautuminen - mitä se merkitsee? 49
2) Itsekurin välttämättömyys 55
3) Kuinka löydän Jumalan tahdon? 63
4) Koettelemusten tarkoitus 73

4. Vahvistu armossa! (2. Tim 2:1) 81
1) Kuinka Raamattua tulisi tutkia? 83
2) Rukouksen ja ylistyksen voima 100
3) Parantaminen ja paraneminen 112
4) Pyhän Hengen lohdutus 119

5. Pidä itsesi puhtaana! (1. Tim. 5:22) 129
1) Älä mukaudu tämän maailman mukaan! 131
2) Kieltäydy, vastusta, pakene! 142
3) Varo velttoutta ja ahneutta! 144
4) Ole varuillasi ja ole viisas! 147

6. Pakene semmoista! (1. Tim 6:11 ) 151
1) Kiukku ja katkeruus 153
2) Kateus ja mustasukkaisuus 161
3) Kapina ja ylpeys 167
4) Stressi ja hermoileminen 173

7. Ole esikuvana! (1. Tim 4:12) 189
1) Kristillisen rakkauden tunnusmerkit 191
2) Kristillisen hartauselämän tunnusmerkit 196
3) Kristillisen kypsyyden tunnusmerkit 203
4) Kristityn kodin tunnusmerkit 211

8. Usko se luotettaville miehille! (2. Tim 2:2) 221
1) Hedelmän kantamisen periaate 223
2) Seurakunnan kasvun keskeiset periaatteet 231
3) Lähetystyön periaatteet Uudessa testamentissa 245
4) Herran työn tukemisen raamatulliset periaatteet 249

Kirjallisuutta 255


Johdanto

Uskovilla on yleensä riittävästi valoa Jumalan tahdon tekemiseksi. Kun joku tekee Jumalan tahdon, hän huomaa samalla, että Jumala antaa lisää valoa uusien askelten ottamiseksi. Vastaanotettu valo tuo elämään uutta valoa. Torjuttu valo tuo tullessaan pimeyttä. "Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni; Herra valaisee minun pimeyteni" (2. Sam. 22:29).

5


Tämä kirja on koottu raamattutunneista ja luennoista, joita olen vuosien mittaan pitänyt Pohjoismaissa ja eri puolilla maailmaa. Kirja ei käsittele koko kristillisen elämän kirjoa, vaan ainoastaan sen joitakin sellaisia osa-alueita, jotka ovat mielestäni tärkeitä ja joita on kuitenkin pidetty harvoin esillä. Olen yrittänyt laittaa asiat jonkinlaiseen järjestykseen lähinnä sen mukaan, kuinka ne liittyvät uskonelämän kehityksen kannalta toisiinsa. Haluan erityisesti kehottaa sinua katsomaan Raamatusta kaikki ne kohdat, joihin kirjassani viittaan. Tämän kehotuksen annan vain sinun parastasi ajatellen.

Jotta kirjasta olisi todellista hyötyä, täytyy lukijan pitää Raamattua ainoana Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena. Tämä on hyvin tärkeää ja sen takia lähdemmekin kirjassa liikkeelle Raamatun luonteesta ennen kuin paneudumme sen opetukseen.

Kun esittelen Raamatun keskeisiä totuuksia, haluan olla mahdollisimman yksinkertainen ja selväpuheinen. Monesti hengellinen kasvu on kiinni hyvin yksinkertaisista asioista. Uskon, että kun kristityt soveltavat elämäänsä Raamatun yksinkertaisia totuuksia, he kunnioittavat toinen toistaan pyhyydessä, rakkaudessa ja totuudessa.

Vaikka olenkin rakentunut paljon monien Jumalan miesten ja naisten julistuksesta sen jälkeen, kun 17-vuotiaana tulin uskoon, haluan tässä kirjassa tuoda esille vain asioita, jotka jollakin tavalla liittyvät omiin kokemuksiini - taisteluihini ja voittoihini. Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan kertoa vain omista näkemyksistäni, vaan pyrkiä osoittamaan raamatullisia periaatteita, jotka unohdetaan ja joita laiminlyödään aivan liian helposti uskonelämässä.

Monet uudet ajatussuunnat vaikuttavat nykyisin käsityksiimme Jumalasta ja Hänen toiminnastaan. Rohkenen sanoa, että monet näistä suuntauksista ja niiden käytännön sovellutuksista ovat hyvin vetoavia, mutta osoittautuvat Raamatun valossa tarkasteltuina kyseenalaisiksi ja toisinaan täysin epäraamatullisiksi (2. Tim. 4:3,4). Monet suuntaukset ovat vaarallisia ja petollisia. Meidän täytyy valvoa itseämme, ettemme joutuisi sekaannukseen ja jopa turmioon. Raamattu antaa meille monia lupauksia, mutta niitä ei ole koskaan tarkoitettu vesittämään Raamatun varoituksia.

En halua olla liian itsevarma sanoessani, että olen aina halunnut tarjota kuulijoilleni sitä, mitä he tarvitsevat pikemmin kuin sitä, mitä he haluaisivat. Vilpittömänä halunani on puhua "totuutta rakkaudessa", että me "kaikin tavoin kasvaisimme häneen" (Et. 4:15). Lisäksi olen aina halunnut antaa mieluummin käytännöllistä kuin teoreettisen abstraktia opetusta. Kun Jumalan Pyhä Henki siunaa käytännöllisen opetuksemme, siitä seuraa ihmisten elämän muuttuminen. Jumalan tahto ei suinkaan ole se, että me saamme opetusta Hänen sanastaan niin, että sana ei lainkaan vaikuta meissä. Jumalan armon avulla olen saanut nähdä, että käytännöllinen opetus uudistaa uskovien sydämiä.

Voimme melkein kaikkialla nähdä, että ihmisillä on kuumeinen vimma etsiytyä uusien ja jännittävien asioiden pariin. Ihmiset kaipaavat jotakin uutta, vaikka he eivät olisikaan sensaatiohakuisia. Tämä on osoituksena tyytymättömyydestä ja todellisuuden kaipuusta. Uskon, että voimme saada pysyvän ilon ja rauhan vain palaamalla Jumalan Sanaan ja noudattamalla sitä siten, että henkilökohtaisesti nöyrrymme Jumalan edessä. Tässä on kysymys siitä hengellisestä todellisuudesta, jonka Jumala on meille tarkoittanut: "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys" (Joh. 10:10).

Herran antama uskon rauha ei ole riippuvainen olosuhteista, vaan elävästä yhteydestä Hänen kanssaan (Joh. 14:1). Lisäksi tarvitsemme sitä, että Jumalan Henki tekee Sanaa meille eläväksi (Hebr. 4:12).

Raamattu ei lupaa meille, että uskonelämä olisi helppoa. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että Raamattu antaa meille iankaikkisuustoivon ja samanaikaisesti uskoa vaeltaa Jumalan tiellä kaikista epäonnistumisistamme ja vastoinkäymisistämme huolimatta. Huomasin itse hyvin pian uskoontuloni jälkeen, että opetuslapsen tie, Herran Jeesuksen tie, on hyvin kaita ja ohdakkeinen.

Sillä tiellä joutuu monesti kiusaukseen kääntyä takaisin. Monenlaiset ahdistukset ja masennukset saavat meidät helposti pois tieltä. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että Raamattu antaa vastauksen erilaisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Herra itse antaa meille kaiken voiman ja lohdutuksen, jota me tarvitsemme.

7


Ei ole yhtään järkevää syytä pysähtyä uskonelämässä paikoilleen tai viehättyä uudelleen maailman turhuuksiin. Voin rehellisesti sanoa, että Mestarimme käyttöön antautuminen pitää sisällään monia haasteita, joista osa tuntuu raskailta kantaa, kun taas osa on hyvinkin sykähdyttäviä. Jos kuitenkin otamme haasteet vastaan oikealla mielellä, kasvamme yhä enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen, mikä on Jumalan perimmäinen tavoite meidän elämässämme (Room. 8:28,29).

Voisin tietenkin kertoa monista taisteluistani, uhrauksistani ja kärsimyksistäni eri elämänalueilla, mutta minun kokemukseni eivät ole teidän kokemuksianne ja sen takia vain yleisillä Raamatun periaatteilla on meille arvoa silloin, kun haluamme olla voittajia. Jumalan tapa tehdä työtä minun elämässäni on varmasti erilainen kuin mitä se on sinun elämässäsi. Ei olisi viisasta rajoittaa Jumalan kaikkivoipaisuutta valamalla Hänen toimintatapansa johonkin muottiin. Raamatusta näemme selvästi, että Jumala toimii hyvin monilla eri tavoilla. Kaikki kuitenkin tähtää Hänen tarkoitusperiensä toteutumiseen.

Kaikkein hienoimpiakaan kokemuksia - Paavali luettelee sellaisia korinttolaisille (2. Kor. 14: 1-4) - ei kannata pyrkiä jäljittelemään, koska jäljittely-yritykset johtaisivat vain turhautumiseen ja pettymyksiin. Apostolien teoissakin kerrotaan esimerkiksi siitä, kuinka ihmisiä on lyöty maahan, mutta tällaiset tapaukset ovat yleensä ainutkertaisia, ettemme asettaisi Jumalan toimintaa minkäänlaisiin kaavoihin. (viite 1)

Hengellisyys ei ole mitään sellaista, minkä voisimme itse saavuttaa (Fil. 2:13; 2. Tess. 3:5). Se ei ole myöskään mikään mahtailun aihe, vaan jotakin, josta pääsemme osallisiksi Jumalan pitkällisen työn tuloksena. Paavali sanoo, että "me olemme Hänen tekonsa" (Et. 2:10). Kun jätämme elämämme päivittäin Jumalan huostaan ja kun harjoitamme raamatullista kurinalaisuutta, Jumala muovaa meistä käyttökelpoisia astioita, pyhitettyjä siunauksen välikappaleita ihmisten hyväksi ja Hänen kunniakseen.

Jos tätä kirjaa lukiessasi tai sen luettuasi alat tutkia Raamattua entistä innokkaammin ja jos alat myös soveltaa sen opetuksia käytäntöön, on tavoitteeni toteutunut. Tarkoituksenani ei ole kertoa kaikesta siitä, mitä Raamattu opettaa, vaan antaa jonkinlaista esimakua Raamatun rikkauksista, jotta voisit sitten itse uppoutua sen salaisuuksiin.

"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun" (2. Kor. 2:14). Tässä on mielestäni sanottu lyhyesti se, mitä on HENGELLINEN TODELLISUUS. Auttakoon Herra meitä pääsemään siitä osallisiksi, jotta voisimme olla todistuksena Hänestä.

Hultators Ruotsi, 6. joulukuuta 1997

Croire, Aimer, Servir! (viite 2)

Veli B. Henry

Tämä kirja on omistettu jo edesmenneen uskollisen suomalaisen ystäväni ja työtoverini maisteri E. Kurki-Suonion siunatulle muistolle.

---------------------------------------

1. Kun luemme Apostolien tekoja, meidän täytyy muistaa, että se on tekojen, ei opin kirja. Eikö olekin totta, että tämän vuosisadan harhaisia käsityksiä Jumalan seurakunnasta on omaksuttu enemmän Apostolien teoista kuin mistään muusta Raamatun kirjasta. Toisinaan Apostolien teosta ja alkuseurakunnan toiminnasta on irrotettu jokin yksittäinen tapahtuma, jonka ympärille on sitten rakennettu jokin oppi tai jopa kokonainen kirkkokunta. Apostolien tekojen luonteeseen kuuluu se, että osa tapahtumista tuntuu olevan ristiriidassa keskenään. Tämä tosiasia on kuitenkin johtanut siihen, että monet kristityt ovat riitaantuneet toistensa kanssa.

2. Suomeksi uskoa, rakastaa, palvella.

8


Ensimmäinen luku